Red zone V3, 2015

Red zone V3, 2015

Enamel paint on wood - 250 x 9.5 x 5.5 cm